Nokia 2310 - Indstillinger

background image

Indstillinger

I denne menu kan du ændre flere af telefonens indstillinger. Du kan nulstille nogle
menuindstillinger til deres oprindelige værdier ved at vælge

Gendan fabriksindstil.

Toneindstillinger

Vælg

Menu

>

Indstillinger

>

Toneindstillinger

, og vælg mellem følgende valgmuligheder:

Ringetone

– for at indstille tonen til indgående opkald.

Ringestyrke

– for at angive lydstyrken for ringetoner og signalet ved modtagelse af beskeder. Hvis du indstiller

Ringestyrke

til niveau 2 eller højere, ringer telefonen med en ringestyrke, der starter ved niveau 1 og stiger til

niveauet for indgående opkald.

Vibrationssignal

– for at indstille telefonen til at vibrere, når du modtager et opkald eller en SMS-besked.

Signal ved besked

– for at angive den tone, som telefonen skal afspille, når du modtager en SMS-besked.

Advarselstoner

– for at indstille telefonen til at afspille toner, f.eks. når batteriet trænger til at blive opladet.

Displayindstillinger

Vælg

Menu

>

Indstillinger

>

Displayindstillinger

, og vælg mellem følgende valgmuligheder:

Temaer

– rul til det ønskede tema, og vælg

Valg

>

Aktivér

eller

Rediger

for at aktivere eller redigere temaet.

Farveskemaer

for at ændre det anvendte temas farveskema.

Strømspareur

– for at indstille telefonen til at vise det digitale eller det klassiske ur og alle de vigtigste

skærmikoner som pauseskærm.

Tid for baggrundslys

– for at vælge, om baggrundslyset skal være tændt i 15 sekunder (

Normal

), i 30 sekunder

(

Udvidet

) eller ikke skal være tændt (

Fra

). Selvom

Fra

er valgt, vil baggrundslyset være tændt i 15 sekunder, når

telefonen tændes.

background image

21

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Pauseskærm

– for at slå pauseskærmen til eller fra, for at indstille tiden for, hvornår pauseskærmen skal

aktiveres (

Timeout

), eller for at vælge billedet til pauseskærmen (

Pauseskærm

).

Profiler

Du kan tilpasse profilerne for bestemte funktioner, f.eks. ringetoner og pauseskærmen.

Vælg

Menu

>

Indstillinger

>

Profiler

, vælg den profil, du vil ændre, og vælg

Tilpas

.

Tidsindstillinger

Vælg

Menu

>

Indstillinger

>

Tidsindstillinger

>

Ur

for at få vist eller skjule uret, indstille klokkeslættet eller

redigere tidsformatet. Du kan indstille datoen ved at vælge

Datoindstilling

.

Hvis batteriet har været taget ud af telefonen, skal du muligvis indstille klokkeslættet og datoen igen.

Opkaldsindstillinger

Vælg

Menu

>

Indstillinger

>

Opkaldsindstillinger

, og vælg mellem følgende valgmuligheder:

Omstilling

(netværkstjeneste) – for at omstille indgående opkald til telefonsvareren eller til et andet

telefonnummer. Rul til den ønskede omstillingsindstilling, og vælg

Aktivér

for at slå indstillingen til og

Annuller

for at slå den fra. Du kan kontrollere, om den valgte indstilling er aktiv, ved at vælge

Kontrol. status

. Hvis du

vil angive en forsinkelse for bestemte omstillinger, skal du vælge

Indstil forsink.

(ikke tilgængelig for alle

omstillingsindstillinger). Det er muligt at have flere omstillingsindstillinger aktiveret på samme tid. Når

Omstil

alle taleopkald

er aktiveret, vises

på skærmen i standbytilstand. Du kan deaktivere alle

opkaldsomstillinger ved at vælge

Annuller alle omstillinger

.

Send eget opkalds-id

(netværkstjeneste) – for at angive, om dit telefonnummer skal vises til eller skjules for den

person, du ringer til.

Automatisk genopkald

– for at indstille telefonen til at forsøge at få forbindelse til et telefonnummer op til

10 gange efter et mislykket opkaldsforsøg.

background image

22

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Banke på-tjeneste

(netværkstjeneste) – for at få netværket til at informere dig om et nyt indgående opkald,

mens du er i gang med et opkald.

Linje til udgående opkald

(netværkstjeneste) – for at vælge enten telefonlinje 1 eller 2 til at foretage opkald

eller forhindre valg af linje, hvis tjenesten understøttes af SIM-kortet.

Telefonindstillinger

Vælg

Menu

>

Indstillinger

>

Telefonindstillinger

>

Sprog

for at vælge det ønskede sprog til teksterne på

skærmen,

Valg af netværk

for at indstille telefonen til automatisk at vælge et mobilnetværk, der er tilgængeligt

i dit område. Du kan også vælge det ønskede netværk manuelt. Vælg

Starttone

for at vælge, om der skal

afspilles en starttone, når telefonen tændes, eller vælg

Opstartstekst

for at indtaste en meddelelse, der bliver

vist kortvarigt på skærmen, når telefonen tændes.

Prisindstillinger

Bemærk! Den egentlige fakturering af samtaler og din tjenesteudbyders tjenester kan variere afhængigt af
netværksfunktioner, afrunding ved afregning, skatter osv.

Vælg

Menu

>

Indstillinger

>

Prisindstillinger

>

Forudbetalt kredit

(netværkstjeneste) for at få vist oplysninger

om forudbetalt kredit,

Opkaldstimer

for at slå visningen af opkaldstid til eller fra,

Opkaldsoversigt

for at slå

oversigten med den omtrentlige opkaldstid til eller fra.

Bemærk! Når der ikke er flere taletidsenheder eller valutaenheder tilbage, er det kun muligt at foretage opkald til
det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

Indstillinger - ekstraudstyr

Funktionen til angivelse af indstillinger for ekstraudstyr er først tilgængelig, når der er tilsluttet ekstraudstyr til
telefonen.

Vælg

Menu

>

Indstillinger

>

Indstillinger - ekstraudstyr

>

Headset

eller

Teleslynge

.

background image

23

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Vælg

Automatisk svar

for at indstille telefonen til automatisk at besvare et indgående opkald. Hvis ringetonen

er indstillet til

Enkelt bip

, eller hvis

Lydløs

er valgt som aktiv profil på telefonen, er automatisk svar slået fra.

Indstillinger for højre valgtast

I standbytilstand kan du få adgang til en liste over genveje ved at vælge

Gå til

. Du kan angive eller organisere

genvejene ved at vælge

Menu

>

Indstillinger

>

Indstillinger for højre valgtast

. Du kan vælge

Vælg funktion

for

at vælge funktioner til genvejene eller vælge

Organiser

for at ændre genvejenes rækkefølge på listen.