Nokia 2310 - Nokia 2310

background image

Brugervejledning til Nokia 2310

9248389

2. udgave

background image

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-189 overholder de væsentlige krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal
anvendes. Det gælder selve enheden, men også ekstraudstyr, som er mærket med dette symbol. Produkterne må ikke
bortskaffes som usorteret husholdningsaffald.

Copyright © 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig
tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc.
All rights reserved.

Nokia og Nokia Connecting People er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,
som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument,
uden forudgående varsel.

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle, tilfældige,
betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres »som de er og forefindes«. Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen
garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i
forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig retten til at ændre dette dokument
eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler.

0434

background image

Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra
loven er forbudt.

9248389/2. udgave

background image

4

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.