Nokia 2310 - Pleje og vedligeholdelse

background image

Pleje og vedligeholdelse

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og det skal behandles med varsomhed.
Forslagene nedenfor hjælper med at beskytte din garantidækning.

Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer
elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du fjerne batteriet og lade enheden tørre fuldstændigt, inden
batteriet isættes igen.

Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske
komponenter kan blive beskadiget.

Enheden bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe det elektroniske udstyrs levetid,
ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.

Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til normal temperatur, kan der dannes fugt i
enheden, og det kan ødelægge de elektroniske kredsløb.

Forsøg ikke at åbne enheden på anden måde, end det er angivet i denne vejledning.

Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og
finmekanikken.

Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.

Mal ikke enheden. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.

Brug kun den antenne, der følger med enheden, eller en anden godkendt udskiftningsantenne. Enheden kan blive
beskadiget, hvis der anvendes en antenne, foretages ændringer eller tilsluttes tilbehør, som ikke er godkendt, og det kan
være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.

Brug opladere indendørs.

Opret altid en sikkerhedskopi af de data, du vil beholde (f.eks. kontaktpersoner og kalendernoter), inden enheden sendes
til en serviceforhandler.

Ovennævnte gælder for både enheden, batteriet, opladeren og alt ekstraudstyr. Hvis en enhed ikke fungerer korrekt,
indleveres den til nærmeste autoriserede serviceforhandler til service.

background image

32

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.