Nokia 2310 - Yderligere oplysninger om sikkerhed

background image

Yderligere oplysninger om sikkerhed

Enheden og ekstraudstyret kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.

Driftsomgivelser

Overhold særlige, gældende lokale regler, og sluk altid enheden, hvor der er forbud mod anvendelse af den, eller hvor brugen
af den kan forårsage interferens eller være farlig. Brug kun enheden i dens normale driftspositioner. Denne enhed overholder
reglerne vedrørende radiofrekvens, såfremt den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres mindst 2,2 cm fra
kroppen. Hvis produktet betjenes, mens det befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller holder, må denne ikke indeholde
metalliske genstande, og produktet skal være placeret i den ovennævnte afstand fra kroppen.

Denne enhed kræver en god kvalitetsforbindelse til netværket for at kunne overføre datafiler eller beskeder. I nogle tilfælde
kan overførslen af datafiler eller beskeder være forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Sørg for, at ovenstående
instruktioner om afstand overholdes, indtil overførslen er fuldført.

Enheden indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af enheden. Placer ikke kreditkort eller andre
magnetiske lagringsmedier i nærheden af enheden, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

Hospitalsudstyr

Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, inkl. trådløse telefoner, kan virke forstyrrende på hospitalsudstyr, der ikke
er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af hospitalsudstyret for at få at vide, om udstyret er
tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern radiofrekvensenergi, eller hvis du har andre spørgsmål. Sluk enheden på hospitaler og
plejeinstitutioner, hvor det er påbudt ved skiltning. På hospitaler og plejeinstitutioner anvendes der muligvis hospitalsudstyr,
som er følsomt over for ekstern radiofrekvensenergi.

Pacemakere

Producenter af pacemakere anbefaler, at der opretholdes en afstand på mindst 15,3 cm mellem en trådløs telefon og en
pacemaker, så man undgår potentiel interferens i pacemakeren. Disse anbefalinger er overensstemmende med undersøgelser
foretaget af og anbefalinger fra Wireless Technology Research. Personer med pacemaker skal:

altid opbevare enheden mere end 15,3 cm fra pacemakeren

background image

33

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

ikke bære enheden i en brystlomme

holde enheden ved øret i den side, der er modsat pacemakeren, for at mindske risikoen for interferens.

Hvis du har mistanke om, at enheden forstyrrer, skal du slukke den og flytte den væk.

Høreapparater

Visse digitale trådløse enheder kan forstyrre nogle typer høreapparater. Hvis der opstår interferens, skal du kontakte din
tjenesteudbyder.

Køretøjer

Radiosignaler kan i biler forårsage fejl ved elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt
beskyttet, f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske
fartpilotsystemer og elektroniske airbagsystemer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du kontakte producenten eller
dennes repræsentant af køretøjet eller af det udstyr, der er tilføjet.

Kun uddannede teknikere må udføre service på enheden eller installere den i et køretøj. Forkert installation eller
vedligeholdelse kan være farlig og kan medføre, at eventuelle garantier på enheden bortfalder. Kontroller regelmæssigt,
at alt udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantændelige
væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som enheden, dens dele og ekstraudstyr. I biler, der er udstyret med
airbag, pustes airbaggen op med stor kraft. Anbring ingen genstande, herunder fastmonteret og bærbart trådløst udstyr,
i området lige over en airbag eller i det område, hvor en airbag bliver pustet op. Hvis trådløst udstyr ikke installeres korrekt
i bilen, kan der opstå livsfare i situationer, hvor en airbag pustes op.

Det er forbudt at bruge enheden under flyvning. Sluk altid enheden, inden du går ombord i et fly. Anvendelse af trådløse
teleenheder i fly kan være farlig for betjeningen af flyets instrumenter, give anledning til forstyrrelser på mobiltelefonnettet
og kan være ulovlig.

Potentielt eksplosive omgivelser

Sluk enheden i områder med brand- og eksplosionsfare, og følg alle regler og anvisninger. Potentielt eksplosive omgivelser
omfatter områder, hvor det normalt tilrådes at slukke for køretøjets motor. En gnist i sådanne områder kan medføre en
livsfarlig brand eller eksplosion. Sluk for enheden, når der tankes brændstof som f.eks. i nærheden af benzinpumper på
servicestationer. Overhold regler om brug af radioudstyr på brændstofdepoter, -lagre og -distributionsområder, kemiske
virksomheder, eller hvor der finder sprængninger sted. Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og

background image

34

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Disse områder omfatter f.eks. bildækket på færger, kemikalietransport og
depotfaciliteter til kemikalier, gasdrevne (f.eks. propan eller butan) køretøjer og områder, hvor luften indeholder kemikalier
eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv.

Nødopkald

Vigtigt! Trådløse telefoner, herunder denne enhed, fungerer ved hjælp af radiosignaler, trådløse netværk, det faste
telefonnet og brugerprogrammerede funktioner. Der kan derfor ikke garanteres forbindelse under alle forhold.
Stol aldrig alene på trådløse enheder til vigtige kommunikationer såsom ulykkestilfælde.

Sådan foretages et nødopkald:

1. Tænd enheden, hvis den ikke allerede er tændt. Kontroller, at der er tilstrækkelig signalstyrke.

Nogle netværk forudsætter, at enheden er udstyret med et gyldigt SIM-kort, som er indsat korrekt.

2. Tryk på afslutningstasten det nødvendige antal gange for at rydde displayet og gøre enheden klar til opkald.

3. Indtast det officielle alarmnummer for den aktuelle placering. Alarmnumre varierer fra sted til sted.

4. Tryk på opkaldstasten.

Når visse funktioner er i brug, skal du eventuelt først slukke for disse funktioner, før du kan foretage et nødopkald.
Se i denne vejledning, eller kontakt din tjenesteudbyder, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Når du foretager et nødopkald, skal du give de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Den trådløse enhed kan
være det eneste kommunikationsmiddel på et ulykkessted. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

Oplysninger om certificering (SAR)

Denne mobile enhed overholder retningslinjerne vedrørende radiobølger.

Den mobile enhed er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret, så de eksponeringsgrænser for radiobølger,
som anbefales i de internationale retningslinjer, ikke overskrides. Disse retningslinjer er udviklet af den uafhængige
videnskabelige organisation ICNIRP og indeholder sikkerhedsmarginer, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed
uanset alder og helbredstilstand.

Eksponeringsretningslinjerne for mobile enheder anvender en måleenhed, der kaldes SAR (Specific Absorption Rate).
Den SAR-grænse, der er angivet i ICNIRP-retningslinjerne er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gennemsnit over 10 gram væv.
Tests for SAR udføres med standarddriftspositionerne, hvor enheden sender med den højeste certificerede effekt på alle

background image

35

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-niveau for en enhed, som er i brug, kan være under maksimumværdien, da enheden
er konstrueret til at anvende den effekt, der er nødvendig for at få forbindelse med netværket. Dette niveau ændrer sig
i forhold til en række faktorer, f.eks. hvor tæt du er på en netværksantennemast. Den højeste SAR-værdi i henhold til ICNIRP-
retningslinjerne for brug af enheden ved øret er 0.64 W/kg.

Brugen af tilbehør og ekstraudstyr til enheden kan resultere i forskellige SAR-værdier. SAR-værdier kan variere, afhængigt af
nationale rapporterings- og testkrav samt netværksbåndet. Du kan muligvis finde yderligere SAR-oplysninger under
produktoplysningerne på www.nokia.com.