Nokia 2310 - Turvallisuutta koskevia lisätietoja

background image

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

Laite ja sen lisälaitteet voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Käyttöympäristö

Muista noudattaa paikallisia määräyksiä ja katkaise virta laitteesta aina, kun laitteen käyttö on kielletty tai kun se saattaa
aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen. Käytä laitetta vain sen normaaleissa käyttöasennoissa. Tämä laite täyttää
radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun sitä käytetään normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai siten, että
sen etäisyys kehosta on vähintään 2,2 cm. Kun käytetään suojalaukkua, vyöpidikettä tai muuta pidikettä, se ei saa sisältää
metallia ja sen tulee asettaa laite siten, että se on edellä mainitulla etäisyydellä kehosta.

Datatiedostojen tai viestien siirto tällä laitteella edellyttää hyvälaatuista yhteyttä verkkoon. Joissakin tapauksissa
datatiedostot tai viestit siirretään vasta, kun tällainen yhteys on käytettävissä. Varmista, että edellä esitettyjä etäisyyttä
koskevia ohjeita noudatetaan, kunnes tiedonsiirto on päättynyt.

Jotkin laitteen osat ovat magneettisia. Laite saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai
muita magneettisia tallennusvälineitä laitteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

Lääketieteelliset laitteet

Mikä tahansa radiolähetinlaite, mukaan lukien matkapuhelimet, voi haitata vajaasti suojatun lääketieteellisen laitteen
toimintaa. Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän
hyvin suojattu ulkoisia radiosignaaleja vastaan tai jos sinulla on muita kysymyksiä. Katkaise laitteesta virta
terveydenhuoltolaitoksissa, kun kyseisen paikan säännöissä neuvotaan tekemään niin. Sairaaloissa ja
terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka ovat herkkiä ulkoisille radiosignaaleille.

Sydämentahdistimet

Sydämentahdistimien valmistajien suositus on, että puhelin pidetään vähintään 15,3 cm:n päässä sydämentahdistimesta,
jotta vältettäisiin puhelimen sydämentahdistimelle mahdollisesti aiheuttama häiriö. Nämä suositukset ovat yhdenmukaisia
Wireless Technology Researchin puolueettoman tutkimuksen ja suositusten kanssa. Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin,

tulisi aina pitää laite yli 15,3 cm:n päässä sydämentahdistimesta

background image

32

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved

.

ei pitäisi kuljettaa laitetta rintataskussa

tulisi pitää laitetta vastakkaisella korvalla sydämentahdistimeen nähden, jotta häiriöiden mahdollisuus olisi
mahdollisimman pieni.

Jos epäilet laitteen häiritsevän sydämentahdistinta, katkaise laitteesta virta ja siirrä se kauemmaksi.

Kuulolaitteet

Jotkut digitaaliset langattomat laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Jos häiriöitä esiintyy, ota yhteys
palveluntarjoajaan.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin järjestelmiin,
kuten elektronisiin polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarrujärjestelmiin, vakionopeusjärjestelmiin ja
turvatyynyihin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai siihen lisättyjen laitteiden valmistajalta tai sen edustajalta.

Vain valtuutettu huoltoliike saa huoltaa laitetta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla
vaarallista ja voi mitätöidä laitetta mahdollisesti koskevan takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki
langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai
räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. Jos ajoneuvossa on turvatyynyjä,
muista, että ne täyttyvät voimalla. Älä aseta mitään esineitä, mukaan lukien asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita,
turvatyynyn edessä olevalle alueelle tai alueelle, jolle turvatyyny laajenee täyttyessään. Jos ajoneuvoon asennetut
matkapuhelinlaitteet on asennettu väärin ja turvatyyny täyttyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.

Laitteen käyttö lennon aikana on kielletty. Katkaise laitteesta virta ennen ilma-alukseen nousemista. Langattomien
telelaitteiden käyttö ilma-aluksessa voi vaarantaa ilma-aluksen toiminnan tai häiritä matkapuhelinverkkoa, ja se voi olla
lainvastaista.

Räjähdysalttiit alueet

Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, ja noudata kaikkia kieltomerkkejä ja ohjeita. Räjähdysalttiisiin
alueisiin kuuluvat alueet, joilla ajoneuvon moottori tavallisesti kehotetaan sammuttamaan. Tällaisilla alueilla kipinät voivat
aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan. Katkaise laitteesta virta
esimerkiksi huoltoasemalla bensiinipumppujen lähellä. Noudata radiolaitteiden käyttöä koskevia rajoituksia
polttoainevarastoissa ja polttoaineen jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla. Räjähdysalttiit

background image

33

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved

.

alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selvästi. Niihin kuuluvat veneiden kannenalustilat, kemiallisten aineiden
siirto- ja varastointitilat, ajoneuvot, joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), sekä alueet, joiden
ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, esimerkiksi pölyä tai metallijauhoa.

Hätäpuhelut

Tärkeää: Tämä laite käyttää kaikkien matkapuhelinten tapaan radiosignaaleja, matkapuhelinverkkoa ja yleistä
puhelinverkkoa sekä käyttäjän ohjelmoimia toimintoja. Tämän vuoksi yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa.
Sinun ei koskaan tulisi luottaa ainoastaan langattomiin viestimiin välttämättömässä viestinnässä, kuten
hätätilanteissa.

Kun soitat hätäpuhelun:

1. Kytke laitteeseen virta, ellei se ole jo päällä. Tarkista, että signaali on riittävän voimakas.

Jotkut matkapuhelinverkot edellyttävät, että laitteessa on oikein asennettu, voimassa oleva SIM-kortti.

2. Paina lopetusnäppäintä niin monta kertaa kuin tarvitaan näytön tyhjentämiseen ja siihen, että laite on valmis puhelujen

soittamista varten.

3. Anna sen alueen virallinen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueittain.

4. Paina soittonäppäintä.

Tietyt toiminnot on ehkä poistettava käytöstä, ennen kuin voit soittaa hätäpuhelun. Lisätietoja saat tästä oppaasta
tai palveluntarjoajaltasi.

Kun soitat hätäpuhelun, anna kaikki tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Langaton laitteesi saattaa olla ainoa
yhteydenpitoväline onnettomuuspaikalla. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.

Hyväksyntätietoja (SAR)

Tämä langaton laite täyttää suositukset, jotka koskevat altistumista radioaalloille.

Tämä langaton laite on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu siten, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa
annettuja radioaalloille altistumista koskevia rajoja. Riippumaton tieteellinen organisaatio ICNIRP on laatinut nämä
suositukset, ja niihin sisältyvien turvamarginaalien tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja
terveydentilasta riippumatta.

background image

34

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved

.

Langattomia laitteita varten laadituissa altistumista koskevissa suosituksissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan
nimellä ominaisabsorptionopeus (SAR). ICNIRP-suosituksissa annettu SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg) laskettuna
keskimäärin 10 gramman kudosmassaa kohti. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja
laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla. Laitteen todellinen SAR-taso
käyttötilanteessa voi olla alle enimmäisarvon, koska laite on suunniteltu käyttämään vain verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa
tehoa. Tarvittavaan tehotasoon vaikuttavat useat tekijät, kuten se, miten lähellä käyttäjä on verkon tukiasemaa. ICNIRP-
menetelmien mukainen suurin SAR-arvo käytettäessä tätä laitetta korvalla on 0,64 W/kg.

Laitteen lisävarusteiden ja lisälaitteiden käyttö voi johtaa erilaisiin SAR-arvoihin. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten
raportointi- ja testausvaatimusten ja verkon taajuusalueen mukaan. Lisää SAR-tietoja voi olla saatavilla tuotetiedoissa
osoitteessa www.nokia.com.