עזרה Nokia 2310

background image

Nokia 2310 רובע שמתשמל ךירדמ

9248598

Issue 2

background image

תומיאת תרהצה

.1999/5/EC היחנהב םירחא םייטנוולר םיאנתלו תובייחמה תושירדל םאות RM-189 רצומה יכ תאזב הריהצמ NOKIA CORPORATION

תבותכב תומיאתה תרהצה לש קתוע אוצמל ןתינ

. http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

ךתושרבש רישכמה לע לח הז ללכ .דרפנ ףוסיאל וייח םותב רצומה תא ריבעהל שי יפוריאה דוחיאה ימוחתבש ןייצמ ,ןמוסמה םילגלגה לעב הפשאה לכמ

.ליגרה ינוריעה הפשאה חפל הלא םירצומ ךילשת לא .הז למסב םינמוסמש הרשעהה ירזיבא לכ לע םגו

.תורומש תויוכזה לכ .Copyright

©

2006 Nokia

.םירוסא Nokia-מ שארמ בתכב רתיה לבקל ילבמ איהש הרוצ לכב ולוכ וא הז ךמסמ ןכותמ קלח לכ לש ןוסחא וא הצפה ,הרבעה ,לופכש

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc.
All rights reserved.

תורחא תורבחו םירצומ לש םירחא תומש .Nokia Corporation לש םימושר םיירחסמ םינמיס וא םיירחסמ םינמיס םה Nokia Connecting People-ו Nokia

.םהל םיסחוימה םילעבה לש םיירחסמ תומש וא םיירחסמ םינמיס תויהל םייושע הז ךמסמב םירכזומה

.Nokia Corporation לש ילוק ןמיס אוה Nokia tune

.תמדקומ העדוה אלל הז ךמסמב םירצומה לכב םירופישו םייוניש עצבל תוכזה תא המצעל תרמוש Nokia .ךשמתמ חותיפ לש תוינידמ הליעפמ Nokia

הסנכה וא םינותנ ןדבואל איהש ךרד לכב תיארחא היהת אל Nokia

.אוהש ןפוא לכב ומרגייש םיפיקע וא םייתאצות ,םיירקמ ,םידחוימ םיקזנ לכ וא

תוירחא תוברל ,תעמתשמ וא תשרופמ ,אוהש גוס לכמ תוירחא ןתנית אל ,לחה קוחה יפל תשרדנה תוירחאה דבלמ .(As Is) ”אוהש יפכ“ ןתינ הז ךמסמ ןכות

ונממ תגסל וא הז ךמסמ ןקתל תוכזה תא המצעל תרמוש Nokia .הז ךמסמ לש ונכותל וא תונימאל ,קוידל תעגונה ,תמיוסמ הרטמל המאתהו תוריחסל תעמתשמ

.שארמ העדוה אלל

.ךילא בורקה Nokia קפס לא הנפ אנא .רוזאל רוזאמ תונתשהל היושע םימיוסמ םירזיבא לש תונימזה

םיקוחה תא תדגונה הלועפ .תורחא תונידממו ב”הראמ אוצייה תונקתלו אוצייה יקוחל םיפופכה תונכות וא תויגולונכט ,םירמוח ליכהל יושע הז רישכמ

.טלחהב הרוסא

9248598/Issue 2

0434

background image

3

Copyright

©

2006 Nokia. All rights reserved.