Nokia 2310 - מידע בטיחות נוסף

background image

ףסונ תוחיטב עדימ

.םינטק םידלי לש םדי גשיהמ הלא םיקלח קחרה .םינטק םיקלח ליכהל םילולע ולש הרשעהה ירזיבאו ךתושרבש רישכמה

הלעפה תביבס

ללוחל לולע אוהשכ וא ,רוסא שומישה ובש םוקמב רישכמה תא הבכ .וב אצמנ התאש םוקמ לכב תולחה תודחוימה תונקתה יפ-לע לועפל רוכז

אוהשכ ליגר שומישב (RF) וידר ירדתל הפישחה תויחנה תא םאות הז רישכמ .רישכמה לש הנוכנ הזיחא לע דפקה .הנכס תווהל וא הערפה

תא וביציו ,תכתמ יקלח וליכי אל ףוגה לע האישנל סרק וא הרוגח ספת ,קיתרנ .ףוגהמ מ”ס 2.2 תוחפל לש קחרמב אצמנ אוהשכ וא ןזואל דומצ

.ףוגהמ ליעל ןיוצש קחרמב רישכמה

תועדוה וא םינותנ יצבוק רודיש ,םימיוסמ םירקמב .תירלולסה תשרה לא יתוכיא רוביח רישכמל היהיש שורד ,תועדוה וא םינותנ יצבוק רדשל ידכ

.רודישה םויסל דע ליעל ראותמה הדרפהה קחרמ לע דפקה .ןימז יתוכיא רוביח תגשהל דע תוהתשהל לולע

םייטנגמ ןוסחא יעצמא וא יארשא יסיטרכ חינת לא .רישכמה לא ךשמיהל םילולע םייתכתמ םירמוח .םייטנגמ םה רישכמב םימיוסמ םיקלח

.קחמיהל לולע םהב רומשה עדימהש ןוויכמ ,רישכמל ךומסב םירחא

םייאופר םירישכמ

םניאש םייאופר םירישכמ לש הניקתה הלועפל עירפהל הלולע ,םיירלולס םינופלט תוברל ,וידר ילג רדשמש ינורטקלא רישכמ לכ לש הלעפה

תולאש ךל שי םא וא ,םיינוציח םייטנגמורטקלא םילג ינפב הכלהכ ןגומ רישכמה םא עובקל ידכ רישכמה ןרציב וא אפורב ץעוויה .הכלהכ םינגומ

םיזכרמ וא םילוח יתב .תאז תושעל ךל תורומש תוזרכ וב תוגצומש םוקמ לכבו םייאופר םיזכרמל הסינכ תעב רישכמה תא הבכ .ןהשלכ תורחא

.(RF) םייטנגמורטקלא םילגל שיגר תויהל לולעש רושכמב שמתשהל םייושע םירחא םייאופר

בל יבצוק

ולא תוצלמה .בצוקה תלועפל הערפה עונמל ידכ ,בצוקה ףוגל ןופלטה ןיב מ”ס 15.3 לש ילמינימ קחרמ לע םיצילממ בל יבצוק לש םינרציה

:בל בצוק לעב .וב תונתינה תוצלמהלו Wireless Technology Research לש יולת-יתלבה רקחמל תומאות

בלה בצוקמ מ”ס 15.3 לע הלועש קחרמב היהי רישכמהש דימת דפקה

דגבה שדב רישכמה תא אשית לא

.הערפהל ןוכיסה תא ןיטקהל ידכ ,בצוקה וב לתשומש דצל ידגנה דצבש ןזואל רישכמה תא דמצה

.ךפוגמ ותוא קחרהו רישכמה תא הבכ ,הערפה הנשיש ששוח התא םא

background image

32

Copyright

©

2006 Nokia. All rights reserved.

העימש ירישכמ

,העימשה רישכמ תלועפל הערפה לש הרקמב .העימש ירישכמ לש הניקתה הלועפל עירפהל םילולע םימיוסמ םיילטיגיד םיירלולס םירישכמ

.ךלש תורישה קפסב ץעוויה

בכר ילכ

וא תונקתומ ןניא ןה םא בכר ילכב תוינורטקלא תוכרעמל עירפהל םילולע (RF) וידר ירודישל םישמשמש םירדתה ימוחתב םייטנגמורטקלא םילג

תוירכו תוריהמ תרקבל תוינורטקלא תוכרעמ ,(ABS) םימלב תליענ תעינמל תוכרעמ ,קלד תקרזהל תוינורטקלא תוכרעמ ןוגכ ,הכלהכ תוככוסמ

.ול ףסונש דויצה לש וא בכרה לש (ןרציה גיצנב וא)ןרציב ץעוויה ,ףסונ עדימ תלבקל .ריווא

תגופתל םורגלו םינכוסמ תויהל םילולע םיתואנ אל ןוקית וא הנקתה .ךמסומ יאנכט ידי-לע קרו ךא ועצובי בכרב ותנקתהו רישכמה ןוקית

,םיקילד םילזונ ןסחאת לא .הרושכ לעופו ומוקמל בטיה קזוחמ ךבכרב ןקתומש ירלולסה דויצהש םעפ ידמ קודב .רישכמה לע הלחה תוירחאה

חינהל ןיא .הבר המצועב תחפנתמ בכרב ריוואה תירכ .םהשלכ הרשעה ירזיבא וא ויקלח ,רישכמה וב םיאצמנש אתב םיציפנ םירמוח וא םיזג

וניאש והשלכ ירלולס רישכמ לש התואנ אל הנקתה .הלש חופינה חווטב וא ריוואה תירכל לעמ ,דיינ וא ןקתומ ירלולס רושכמ תוברל ,םיצפח

.תחפנתמ ריוואה תירכ רשאכ השק העיצפל םורגל הלולע ,ומוקמל בטיה קזוחמ

,ןכוסמ תויהל לולע םיסוטמב םיירלולס ןופלט ירישכמב שומישה .סוטמל היילעה ינפל רישכמה תא הבכ .הסיט ךלהמב רוסא רישכמב שומישה

.יקוח וניא םג םימיוסמ םירקמבו תיטוחלאה ןופלטה תשר תלועפ תא שבשל

ץפנ ירמוח תביבס

ץפנ ירמוח תוביבס .םוקמב תויחנההו טולישה יפ-לע לעפו םיציפנ םירמוחב הדובע וב תעצבתמש םוקמב אצמנ התאשכ רישכמה תא הבכ

םילולעש ,הפירשל וא ץוציפל םורגל םילולע הלאכ תומוקמב תוצוצינ .ךלש בכרה עונמ תא תובכל ללכ ךרדב שקבתמ התא םהבש םירוזא תוללוכ

שומישה לע תולבגהל תייצ .תוריש תונחתב קלד תובאשמ דיל לשמל ,קלד תונחתב רישכמה תא הבכ .תוומב ףאו שפנב העיגפב םייתסהל

םהב שיש תומוקמ .ץפנ ירמוח םע הדובע וב תעצבתמש םוקמ לכבו םיימיכ םילעפמב ,הקולח ירוזאבו םינסחמב ,קלד תונחתב וידר ירישכמב

ינסחמו םילקימיכל עוניש ינקתמ ,טייש ילכ לש םייתכרי םיללוכ םה .דימת אל םלוא ,רורב ןפואב םירקמה בורב םינמוסמ תילאיצנטופ ץוציפ תנכס

תמגודכ ,םיקיקלח וא םילקימיכ ליכמ םהב ריוואהש תומוקמ ,(ןאטוב וא ןאפורפ ןוגכ) הבועמ ינמימחפ זגב םישמתשמה בכר ילכ ,םילקימיכ

.תויתכתמ תוקבא וא קבא ,םירגרג

background image

33

Copyright

©

2006 Nokia. All rights reserved.

םוריח תוחיש

ידי-לע תותנכותמה תויצקנופבו תויעקרקו תויטוחלא תותשרב ,וידר תותואב םישמתשמ ,הז רישכמ תוברל ,םיירלולס םינופלט :בושח

יבצמב ןוגכ ,תינויח תרושקת לוהינל דבלב ירלולס רישכמ לע ךומסת לא םלועל .יאנת לכב רוביח חיטבהל ןתינ אל ,ךכיפל .שמתשמה

.םייאופר םוריח

:םוריח תחיש עוציבל

.תקפסמ תואה תמצועש אדו .ותוא לעפה ,לעופ וניא רישכמה םא .1

.רישכמב ףקת SIM סיטרכ לש התואנ הנקתה תובייחמ תומיוסמ תוירלולס תותשר

.תוחישל רישכמה תא ןיכהלו גצה תא תוקנל ידכ שורדה םימעפה רפסמכ םויסה שקמ לע ץחל .2

.והנשמל דחא םוקממ תונתשהל םייושע םוריח ירפסמ .אצמנ התא ובש םוקמל םאתהב םוריחה רפסמ תא ןזה .3

.החישה שקמ לע ץחל .4

קפס לא הנפ ,ףסונ עדימ תלבקל .םוריח תחיש עצבל לכות םרטב ןלטבל ךילע היהיש ןכתיי ,ךתושרבש ןופלטב ולעפוה תומיוסמ תונוכת םא

.ךלש תורישה

תריזב ידיחיה תרושקתה יעצמא תויהל יושע ךתושרבש ירלולסה רישכמה .שורדה עדימה לכ תא יברמ קוידב קפסל ךילע יכ רוכז ,םוריח תחישב

.תאז תושעל שקבתתש דע החישה תא קתנת לא .הנואתה

(SAR) רושיא עדימ

.וידר ילגל הפישחה תויחנהל םאות הז ירלולס רישכמ

תויחנהב םיצלמומה וידר ילגל הפישחל ףסה יכרעמ גורחי אלש ךכ ןנכות הז רישכמ .וידר טלקמ/רדשמ אוה ךתושרבש ירלולסה רישכמה

אלל ,םדאה ינב לכ לע הנגה חיטבהל ודעונש תוחיטב ילוש תוללוכו ,ICNIRP יאמצעה יעדמה ןוגראה ידי-לע וחתופ ולא תויחנה .תוימואלניבה

.יתואירב בצמלו ליגל רשק

ךרע .SAR וא (”יפיצפס הגיפס רועיש“) Specific Absorption Rate הנוכמה ,הדידמ תדיחי תוללוכ םיירלולס םירישכמל הפישחה תויחנה

לועפת יחנמב תועצובמ SAR-ל תוקידב .ףוג תמקר לש םימרג 10 לכל עצוממב 2.0 W/Kg אוה ICNIRP-ה תויחנהב ןייוצמש SAR-ל ףסה

ךרעהמ הכומנ תויהל היושע לעופ רישכמ לש לעופב SAR-ה תמר .םיקדבנה םירדתה לכב רשואמה יברמה קפסהב רדשמ רישכמהשכ ,םיליגר

ןוגכ ,םימרוג רפסמל םאתהב הנתשמ הז קפסה .תירלולסה תשרל רבחתהל ידכ שרדנש קפסהב קר שמתשהל ןנכות רישכמהש ןוויכמ ,יברמה

,ןזואל דומצ אוהשכ דדמנש ,ICNIRP-ה תויחנה יפל הז רישכמל רתויב הובגה SAR-ה ךרע .תירלולס רסממ תנחתל ךלש הברקה תדימ

. 0.64 W/kg אוה

background image

34

Copyright

©

2006 Nokia. All rights reserved.

חווידה תושירדב םייולת תויהל םייושע SAR יכרע .םירחא SAR יכרעל םורגל יושע הז רישכמ םע הרשעה ירזיבאבו םירזיבאב שומישה

.www.nokia.com תבותכב (רצומ עדימ) product information ףיעסב SAR-ל עגונב ףסונ עדימ לבקל ןתינ .תשרה רדתבו תונוש תונידמ לש