Nokia 2310 - זיכרון משותף

background image

ףתושמ ןורכיז

תא םצמצל לולע ולא תונוכתמ רתוי וא תחא הנוכתב שומיש .

רבחמ

ו

תועדוה

:ףתושמ ןורכיזב שמתשהל תויושע רישכמב תואבה תונוכתה

.ןימזה ןורכיזה לכב שמתשהל הלולע תובר טסקט תועדוה תרימש ,המגודל .ףתושמ ןורכיזב תושמתשמש תורחאה תונוכתה רובע ןימזש ןורכיזה

וא עדימהמ קלח קחמ ,הז הרקמב .ףתושמ ןורכיזב תשמתשמש הנוכתב שמתשהל הסנת רשאכ אלמ ןורכיזהש העדוה גיצי רישכמהש ןכתיי

תמיוסמ תומכ דחוימב תיצקומ תויהל היושע ,

רשק ישנא

ןוגכ ,תונוכתהמ קלחל .ךישמהל לכותש ידכ ףתושמה ןורכיזב םינסחואמש תומושרהמ

.תורחא תונוכת םע תוקלוח ןהש ןורכיזל ףסונ – ןורכיז לש