Nokia 2310 - קודי גישה

background image

יללכ עדימ

השיג ידוק

.12345 אוה לדחמה תרירב דוק .השרומ יתלב שומיש ינפמ ןופלטה לע ןגמ ,ןופלטל ףרוצמה ,החטבאה דוק

שרדנ ,םימיוסמ SIM יסיטרכל ףרוצמה ,PIN2-ה דוק .השרומ יתלב שומיש ינפמ סיטרכה לע ןגהל עייסמ ,SIM-ה סיטרכל ףרוצמה ,PIN-ה דוק

.PUK2 דוק וא PUK דוק ןיזהל שקבתת ,ףצרב םימעפ שולש יוגש PIN2 דוק וא PIN דוק ןיזת םא .םימיוסמ םיתורישל תשגל ידכ

.ימוקמה תורישה קפסל הנפ ,ךתושרב םיאצמנ אל הלא םידוק םא

.החטבאה תורדגהו השיגה ידוקב שומיש השעי ןופלטה ובש ןפואה תא רידגהל ידכ

החטבא תורדגה

<

תורדגה

<

טירפת

רחב