Nokia 2310 - תוכן העניינים

background image

םיניינעה ןכות

5 ....................................................................................................................................... ךנוחטיב ןעמל
8 ............................................................................................................................................ יללכ עדימ

8 .................................................................................................................................................................השיג ידוק
8 ............................................................................................................................................................ףתושמ ןורכיז
8 ............................................................................................................................................ טנרטניאב Nokia תכימת

9 .................................................................................................................................םינושאר םידעצ .1

9 ................................................................................................................................... הללוסהו SIM-ה סיטרכ תנקתה
10 ........................................................................................................................................................הללוסה תניעט
10 .......................................................................................................................................................... יוביכו הלעפה
11 .........................................................................................................................................................םיקלחו םישקמ
12 ..............................................................................................................................................הנתמה בצמב םירוציק
12 ................................................................................................................................................. םישקמה חול תליענ

13 ............................................................................................................................... החיש תויצקנופ .2

13 ................................................................................................................................................תוחישל הנעמו עוציב
13 ....................................................................................................................................................................לוקמר
13 ........................................................................................................................................................ תוילוק תועדוה

14 ................................................................................................................................. טסקט תביתכ .3
15 .......................................................................................................................... םיטירפת תויצקנופ .4

15 .................................................................................................................................................................. תועדוה
17 .............................................................................................................................................................. רשק ישנא
18 ..............................................................................................................................................................תוחיש ןמוי
18 ..................................................................................................................................................................תורדגה
22 ............................................................................................................................................................ ררועמ ןועש
23 .......................................................................................................................................................................וידר
23 .................................................................................................................................................................תורוכזת
23 ................................................................................................................................................................ םיקחשמ

background image

4

Copyright

©

2006 Nokia. All rights reserved.

23 ..................................................................................................................................................................תופסות
25 ........................................................................................................................................................... SIM יתוריש

26 ..............................................................................................................................תוללוס לע עדימ .5

26 ......................................................................................................................................................... הקירפו הניעט
27 ............................................................................................................... Nokia תוללוס לש תוירוקמה תומיאל תויחנה

29 ............................................................................................................................... הרשעה ירזיבא .6
30 ................................................................................................................................... הקוזחתו לופיט
31 .............................................................................................................................. ףסונ תוחיטב עדימ

background image

5

Copyright

©

2006 Nokia. All rights reserved.