Nokia 2310 - 2.  פונקציות שיחה

background image

.תישיאה תירובידב

רחב ,שדח ףתתשמל רשקתהל ידכ .החישה התואב ףתתשהל ,תוחפ וא ,םישנא השימחל תרשפאמ (תשר תוריש) הדיעו תחיש

.החישה שקמ לע ץחלו יוצרה רפסמה תא ןזה .ךרוצה תדימב ,ךסמה תא תוקנל ידכ

הקיחמ

רחב ;

השדח החיש

<

.ורשפא

.

הדיעו

<

.ורשפא

רחב ,הדיעווה תחישל התוא ףיסוהל ידכ ,השדחה החישל הנעמה רחאל

.םויסה שקמ לע ץחל ,תונעל ילבמ החיש תוחדל ידכ .החישה שקמ לע ץחל ,תסנכנ החישל תונעל ידכ

לוקמר

.החיש ךלהמב ןופלטה תסכרפאב וא לוקמרב שמתשהל ידכ

ןופלט

וא

לוקמר

רוחבל ךתורשפאב ,ןימז םא

.רתויב הקזח תויהל הלולע עמשה תמצועש ןוויכמ ,לעופ לוקמרהשכ ךנזואל רישכמה תא ברקת לא :הרהזא