Nokia 2310 - הודעות קוליות

background image

תוילוק תועדוה

ןושארה גויחב רפסמה תא ןיזהל ךילע היהיש ןכתיי .(תשר תוריש) הנתמה בצמב 1 לע הכורא הציחל ץחל ,ילוקה אתל גויחל

.ךלש תורישה קפסל הנפ ,ילוקה אתה רפסמ תלבקל .ילוקה אתל

background image

14

Copyright

©

2006 Nokia. All rights reserved.

טסקט תביתכ .3

ץחל ,ליגר טסקט טלקב שמתשהל תנמ לע .

יוזח טסקט טלק וא

ליגר טסקט טלק תועצמאב טסקט ןיזהל ךתורשפאב