Nokia 2310 - 3.  כתיבת טקסט

background image

הפשברחבו

ןולימ

<

.ורשפא

רחב ,הביתכ תעב יוזח טסקט טלק תלעפהל .היוצרה תואה תעפוהל דע בושו בוש שקמה לע

.

קספומ

<

.ורשפא

רחב ,הנוכתה יוביכל ;היוצרה

ץחל ,היוצרה הלימה איה תגצומה הלימה םא .תוא לכ רובע תחא םעפ שקמ לכ לע ץחל ,יוזח טסקט טלקב שומיש תעב

גצומ ? ותה םא .היוצרה הלימה תגצהל דע בושו בוש * לע ץחל ,הלימה תא תונשל ידכ .האבה הלימה תא בותכל לחתהו 0 לע

תועצמאב) הלימה תא ןזה ,

תויא

רחב ,ןולימל הלימה תא ףיסוהל ידכ .ןולימב תאצמנ הניא הלימהש רבדה שוריפ ,הלימה ירחא

.

רושיא

רחבו (ליגר טסקט טלק

בוש # לע ץחל ,הביתכ ךלהמב טסקטה טלק תטיש תא תוריהמב תונשל ידכ .0 לע ץחל ,חוור תפסוהל :טסקט תביתכל תוצע

לש המישר תלבקל .יוצרה רפסמה שקמ לע הכורא הציחל ץחל ,רפסמ תפסוהל .גצה לש ןוילעה קלחב ןווחמה תא קודבו בושו

.* לע תוכיראב ץחל ,יוזח טסקט טלקב שומיש תעב ;* לע ץחל ,ליגר טסקט טלקב שומיש תעב םידחוימ םיוות

.

הקיחמ לוטיב

<

.ורשפא

רחב ,הכירעה ןולחב העדוהה לש הקיחמה לוטיבל

background image

15

Copyright

©

2006 Nokia. All rights reserved.

םיטירפת תויצקנופ .4

.הז ךירדמב םיראותמ תויורשפאה יטרפ וא םיטירפתה תויצקנופ לכ אל .םיטירפתב תוצבוקמ ןופלטה תויצקנופ

.יחכונה טירפתהמ תאצל ידכ

הרזח

וא

האיצי

רחב .םייוצרה הנשמה טירפתו טירפתה תאו

טירפת

רחב ,הנתמה בצמב

.הנתמה בצמל תורישי רוזחל ידכ םויסה שקמ לע ץחל

תועדוה

.תורישה קפס וא תירלולסה תשרה ידי-לע םיכמתנ םה םא קר תועדוהה יתורישב שמתשהל ןתינ

העדוה תורדגה

:תואבה תויורשפאה ןיבמו

העדוה תורדגה

<

תועדוה

<

טירפת

רחב ,תועדוהה תורדגה תכירעל

לבקל ךילע .הנומתו טסקט תועדוה תחילשל שרדנש ןופלטה רפסמ תא רומשל ידכ

תועדוה דקומ רפסמ

רחב –

החילש ליפורפ

ראוד

וא

תינומיז

,

סקפ

,

טסקט

) העדוהה גוס תא רוחבל ידכ (תשר תוריש)

-כ העדוה תחילש

רחב .תורישה קפסמ הז רפסמ

.העדוהה תא ריבעהל הסנת תשרה ובש ןמזה ךשמ תא רוחבל ידכ (תשר תוריש)

העדוה ייח ךשמ

רחב .(

ינורטקלא

טסקט תעדוה תחילש תעב

תתחפומ

וא

האלמ

דודיקב שומיש השענ םא רידגהל ידכ – (תשר תוריש) –