Nokia 2310 - הגדרות

background image

טירפת

רחב ,תונורחאה תחוישה תומישר סופיאל .טסקט תעדוה חולשל םג ךתורשפאב .תונורחאה תוחישה תמישרמ

.תויוצרה תומישרה תאו

תונורחא .ש .שר קחמ

<

תוחיש

,תוסנכנה תוחישה לכ לש ,הנורחאה החישה לש ברוקמה ךשמה תא גיצהל ידכ

החיש ךשמ תגצה

<

תוחיש ןמוי

<

טירפת

רחב

.ללכב תוחישה לכ לש וא תואצויה תוחישה לכ לש

.

רושיא

רחבו החטבאה דוק תא ןזה ,

החיש ינומ סופיא

רחב ,םינומה תא ספאל ידכ

םינמז לוגיעל ,תירלולסה תשרה תונוכתל םאתהב תונתשהל יושע תורישה קפס לצא םיתורישו תוחיש רובע לעופב בויחה :הרעה

.’דכו יוסימל ,בויחל

תורדגה

תרירב יכרעל תומיוסמ םיטירפת תורדגה ספאל ידכ .ןופלטה לש תונוש תורדגה ןנווכל ךתורשפאב ,הז טירפתב

.

ןרצי תורדגה רוזחש

רחב ,ןהלש לדחמה

background image

19

Copyright

©

2006 Nokia. All rights reserved.

לילצ תורדגה

:תונימזה תויורשפאה ןיבמו

לילצ תורדגה

<

תורדגה

<

טירפת

רחב

תוסנכנ תוחיש רובע לילצה תרדגהל –

לוצלצ גוס

,הלעמו 2 המרל

לוצלצ תמצוע

תא רידגת םא .תועדוה לע הארתה ילילצ לשו לוצלצה לש המצועה תעיבקל –

לוצלצ תמצוע

.תוסנכנ תוחיש רובע הרדגוהש המרל 1 המרמ תרבגתמ לוק תמצוע םע לצלצי ןופלטה

טסקט תעדוה וא החיש תלבק תעב טוטריש ךכ ןופלטה תרדגהל –

טטרב הארתה

טסקט תעדוה תלבק תעב עמשייש לילצה תרדגהל –

העדוה תארתה לילצ

תנקורתמ הללוסהשכ ,המגודל ,םילילצ עימשיש ךכ ןופלטה תרדגהל –

הרהזא ילילצ

הגוצת תורדגה

:תואבה תויורשפאה ןיבמו

הגוצת תורדגה

<

תורדגה

<

טירפת

רחב

.אשונה תכרע תא ךורעל וא ליעפהל ידכ

הכירע

וא

הלעפה

<

.ורשפא

רחבו היוצרה אשונה תכרע לא לולג –

םיאשונ תוכרע

שומישבש אשונה תכרע לש םיעבצה תכרע ןונווכל –

עבצ תוכרע

ךסמ רמושכ ישארה ךסמה ילמס לכ תאו יסאלקה וא ילטיגידה ןועשה תא גיציש ךכ ןופלטה תרדגהל –

היגרנא ןוכסיח ןועש

אל ללכ וא ,(

תכשוממ

) תוינש 30 ךשמל ,(

הליגר

) תוינש 15 ךשמל תלעפומ עקרה תרואת םא הרדגהל –

עקר תרואת ךשמ

.ןופלטה תלעפה םע תוינש 15 ךשמל הליעפ ראשית עקרה תרואת ,

תקספומ

תורשפאה הרחבנ םא םג .(

תקספומ

)

הנומתה תריחבל וא ,(

הייהשה

) ךסמה רמוש תלעפהל ןמזה קרפ תרדגהל ,ךסמה רמוש לש יוביכ וא הלעפהל –

ךסמ רמוש

(

ךסמ רמוש

) ךסמה רמוש רובע

םיליפורפ

.ךסמ רמושו לוצלצ יגוס ןוגכ ,תומיוסמ תונוכת רובע םיליפורפה תא תישיא םיאתהל ךתורשפאב

.

תישיא המאתה

ו

תונשל ךנוצרבש ליפורפה תא ,

םיליפורפ

<

תורדגה

<

טירפת

רחב

background image

20

Copyright

©

2006 Nokia. All rights reserved.

ןמז תורדגה

תרדגהל .העשה תינבת תכירעל וא העשה ןוויכל ,ןועשה לש הגצה וא הרתסהל

ןועש

<

ןמז תורדגה

<

תורדגה

<

טירפת

רחב

.

ךיראת תורדגה

רחב ,ךיראתה

.ךיראתהו העשה תא בוש ןווכל ךילע היהיש ןכתיי ,ןופלטהמ הרסוה הללוסה םא

החיש תורדגה

:תואבה תויורשפאה ןיבמו

החיש תורדגה

<

תורדגה

<

טירפת

רחב

היוצרה היינפהה תורשפא לא לולג .רחא ןופלט רפסמל וא ילוקה אתל תוסנכנה תוחישה תיינפהל – (תשר תוריש)

החיש תינפה

רחב ,תלעפומ הרחבנש תורשפאה םא קודבל ידכ .התוא לטבל ידכ

לוטיב

ו היינפהה תורשפא תא ליעפהל ידכ

הלעפה

רחבו

.(היינפהה תויורשפא לכ רובע ןימז אל)

הייהשה .מ רחב

רחב ,תומיוסמ תוינפה רובע הייהשה ןייצל ידכ .

בצמ תקידב

לע גצומ

,תלעפומ

תוילוקה תוחישהn\לכ תיינפה

תורשפאהשכ .תינמז-וב תוליעפ תויהל תולוכי היינפה תויורשפא רפסמ

.

תוינפהה לכ לוטיב

רחב ,החישה תוינפה לכ לוטיבל .הנתמה בצמב גצה

רשקתמ התא וילאש םדאה ינפב רתסומ וא גצומ ךלש ןופלטה רפסמ םא עובקל ידכ – (תשר תוריש)

ילש רשקתמ יוהיז תחילש

לשוכ גויח ןויסינ רחאל ,םימעפ 10 דע גייחל הסניש ךכ ןופלטה תרדגהל –

יטמוטוא רזוח גויח

תרחא החיש ךלהמב ,השדח תסנכנ החיש לע עידוהל תשרה תרדגהל – (תשר תוריש)

הניתממ החיש תוריש

SIM-ה סיטרכ םא ,וק תריחב לש העינמל וא ,תוחיש עוציבל 2 וא 1 ןופלט וקב שומישל – (תשר תוריש)

שומישב ןופלט וק

.ךכב ךמות ךתושרבש

ןופלט תורדגה

ןפואב רוחבל ןופלטה תרדגהל

תשר תריחב

,םיטסקט תגצהל הפשה תריחבל

הפש

<

ןופלט תורדגה

<

תורדגה

<

טירפת

רחב

,ותלעפה םע לילצ עימשי ןופלטה םא הריחבל

הלעפה לילצ

,ינדי ןפואב תשרה תריחבל וא רוזאב הנימז תירלולס תשר יטמוטוא

.ןופלטה תלעפה םע רצק ןמזל גצב תגצומה העדוה תנזהל

החיתפ תעדוה

וא

background image

21

Copyright

©

2006 Nokia. All rights reserved.

תויולע תרדגה

םינמז לוגיעל ,תירלולסה תשרה תונוכתל םאתהב תונתשהל יושע תורישה קפס לצא םיתורישו תוחיש רובע לעופב בויחה :הרעה

.’דכו יוסימל ,בויחל

,שארמ םלושמ יארשא תודוא עדימ תגצהל (תשר תוריש)

שארמ םלושמ יארשא

<

תויולע תרדגה

<

תורדגה

<

טירפת

רחב

.ברוקמה החישה ךשמ חוד לש יוביכ וא הלעפהל

החיש םוכיס

,החישה ךשמ תגצה לש יוביכ וא הלעפהל

החישב רמייט

.רישכמב תנכותש םוריחה רפסמל קר גייחל לכותש ןכתיי ,תופסונ עבטמ וא בויח תודיחי ורתונ אלשכ :הרעה

הרשעה .בא תורדגה

.ןופלטל הרשעהה ירזיבאמ דחא רוביח רחאל קר םייולג הרשעהה ירזיבא תורדגה יטירפ

.

העימש רזע

וא

תישיא תירוביד

<

הרשעה .בא תורדגה

<

תורדגה

<

טירפת

רחב

םא וא

דיחי ףוצפצ

ל

רדגומ לוצלצה םא .

יטמוטוא הנעמ

רחב ,תוסנכנ תוחישל יטמוטוא ןפואב הנעייש ךכ ןופלטה תרדגהל

.יובכ יטמוטואה הנעמה ,

טקש

אוה ןופלטה לש ליעפה ליפורפה

ינמיה הריחבה שקמ תורדגה

<

טירפת

רחב ,םנוגראל וא םירוציקה תרדגהל .םירוציק תמישרל תשגל ידכ ,

םירוציק

רוחבל ךתורשפאב ,הנתמה בצמב

,המישרב םירוציקה רדס יונישל ,

תויורשפא תריחב

רחב ,םירוציקל תויצקנופ תריחבל .

ינמי הריחב שקמ תורדגה

<

תורדגה

.

ןוגרא

רחב

background image

22

Copyright

©

2006 Nokia. All rights reserved.