Nokia 2310 - רדיו

background image

וידר

תרבוחמ ראשית תישיאה תירובידהש דפקה .לוקמרה תועצמאב וא תישיא תירוביד תועצמאב וידרל ןיזאהל ךתורשפאב

.וידרה לש הנטנאכ שמשמ תישיאה תירובידה לש עקתה .ןופלטל

רישכמה תא ברקת לא .ךתעימשב עוגפל הלולע ההובג עמש תמצועל תכשוממ הפישח .תינוניב המצועב הקיסומל ןזאה :הרהזא

.רתויב הקזח תויהל הלולע עמשה תמצועש ןוויכמ ,לעופ לוקמרהשכ ךנזואל

רדתו (הנחתה תא תרמש םא) וידרה תנחת םש ,הנחתה לש םוקימה רפסמ םיגצומ .וידרה תא ליעפהל ידכ

וידר

<

טירפת

רחב

םירפסמה ישקמ לע ץחל וא ,ןיזאהל ךנוצרב הלש הנחתה לא הטמל וא הלעמל לולג ,וידר תונחת תרמש רבכ םא .וידרה תנחת

.וידר תנחת םוקימ תריחבל םימיאתמה

וידרה תויצקנופ

תאיצמ םע קיספמ שופיחה .תונחתה שופיח תלעפהל הטמ וא הלעמ יפלכ הלילגה ישקמ לע תוכיראב ץחל ,לעפומ וידרה רשאכ

.התוא רומשל ךנוצרב ובש םוקימה תא רחבו הנחתה םש תא ןזה ,רדתה תא רידגהל ידכ

רושיא

רחב ,הנחתה תרימשל .הנחת

.הנימי וא הלאמש לולג ,וידרה לש לוקה תמצוע ןונווכל ,לעופ וידרה רשאכ

:תואבה תויורשפאהמ תחאו

.ורשפא

רחב

וידרה יוביכל –

יוביכ

background image

23

Copyright

©

2006 Nokia. All rights reserved.

ובש ןפואה יונישל .ילאוזיו ןפואב וידרה ילילצב םייוניש גיצהל ןופלטה תרדגהל –

תלעפומ

<

היצזילאוזיו תגצה

<

היצזילאוזיו

.

היצזילאוזיו גוס

רחב ,םייונישה םיגצומ

האצמנש וידרה תנחת תרימשל –

ץורע תרימש

הנחתה רחא ינדי וא יטמוטוא שופיח תכירעל –

ינדי ןונווכ

וא

יטמוטוא ןונווכ

הנחת לש םש יוניש וא הקיחמל –

ץורע םש יוניש

וא

ץורע תקיחמ

היוצרה וידרה תנחת לש רדתה תנזהל –

רדת תרדגה

תישיאה תירובידה וא לוקמרה תועצמאב וידרל הנזאהל –

תישיא תירוביד

וא

לוקמר

הארתהה לילצכ וידרה תלעפהל העשה תרדגהל –

וידר ןועש

.תקתשומ וידרה לש לוקה תמצוע ,החישה ךלהמב .וידרל הנזאה תעב תוסנכנ תוחישל תונעל וא תוחיש עצבל ןתינ ללכ ךרדב