Nokia 2310 - שעון מעורר

background image

ררועמ ןועש

רחב ,הארתהה רובע לילצה תריחבל .

הארתה תעש

<

ררועמ ןועש

<

טירפת

רחב ,הארתהה רובע העשה תרדגהל

.

תרזוח .רתה

רחב ,עובשב םירחבנ םימיב עובק ןפואב וא דבלב תחא םעפ עמשיהל הארתהה תרדגהל .

ןועש לילצ

בוש לצלצתש רידגהלו הארתהה תא קיספהל ידכ

קינדונ

וא ,הארתהה תא קיספהל ידכ

הקספה

רחב ,תעמשומ הארתההשכ

.תוקד 10 דועב

לוהינל רישכמה תא ליעפהל ךנוצרב םא לאשית ,

הקספה

רחבת םא .ףצפצל ליחתיו לעפוי רישכמה ,יובכ רישכמהשכ לוצלצה תעש עיגהב

תווהל וא הערפל םורגל לולע ירלולס ןופלטב שומישהשכ

ןכ

רחבת לא .תוחיש לבקלו גייחל ידכ

ןכ

וא ,רישכמה תא תובכל ידכ

אל

רחב .תוחיש

.הנכס