Nokia 2310 - 6.  אביזרי העשרה

background image

הרשעה ירזיבא .6

:הרשעה ירזיבאו םירזיבאל עגונב םישגד רפסמ

.םינטק םידלי לש םדי גשיהמ הרשעהה ירזיבאו םירזיבאה לכ תא קחרה

.ךושמו (ומצע לבכב אל) עקתב זוחא ,והשלכ הרשעה רזיבא וא רזיבא לש למשחה תקפסא לבכ תא קתנמ התאשכ

.הרושכ םילעופו בטיה םיחטבואמ בכרב םינקתומש הרשעה ירזיבאש תעל תעמ קודב

.דבלב ךמסומ יאנכט ידי-לע עצבתהל תבייח בכרל םיבכרומ הרשעה ירזיבא לש הנקתה

background image

30

Copyright

©

2006 Nokia. All rights reserved.

הקוזחתו לופיט

.תוירחאה יאנת לע רומשל ךל ועייסי תואבה תועצהה .םלוה לופיט בייחמו הדיפקב רצויו ןנכות ךתושרבש רישכמה

רישכמה םא .םיילמשח םילגעמ לש קותישל ומרגיש םילרנימ ליכהל םילולע םילזונה יגוס לכו תוחל ,תוביטר .שבי ראשיי רישכמהש דפקה

.המוקמל הללוסה תרזחה ינפל ןיטולחל שבייתהל רישכמל רשפאו הללוסה תא רסה ,בטרנ

ובש םיינורטקלאה םיביכרהו םיענה םיקלחה .םיכלכולמו םיקבואמ םירוזאב ונוסחאמ וא רישכמב שומישמ ענמיה