Nokia 2310 - Innstillinger

background image

Innstillinger

I denne menyen kan du justere forskjellige telefoninnstillinger. Hvis du vil tilbakestille noen av
menyinnstillingene til standardverdiene, velger du

Gjenopprett fabrikkinnst.

.

Toneinnstillinger

Velg

Meny

>

Innstillinger

>

Toneinnstillinger

og blant de tilgjengelige alternativene:

Ringetone

for å angi tonen for innkommende anrop

Ringevolum

for å stille inn volumnivå for ringe- og meldingsvarselstoner Hvis du setter

Ringevolum

til

nivå 2 eller høyere, ringer telefonen med stigende volum fra nivå 1 til nivået for innkommende anrop.

Vibrerende varsling

for å angi at telefonen skal vibrere når du mottar et anrop eller en tekstmelding

Varseltone for melding

for å angi hvilken tone som skal høres når du mottar en tekstmelding

Varseltoner

for å angi at telefonen skal gi en varseltone, for eksempel når batteriet er i ferd med å gå tomt

for strøm

Displayinnstillinger

Velg

Meny

>

Innstillinger

>

Displayinnstillinger

og blant følgende:

Temaer

- Bla til ønsket tema, og velg

Valg

>

Aktiver

eller

Rediger

for å aktivere eller redigere temaet.

Fargeskjemaer

- for å justere fargeskjemaet for temaet som brukes

Strømsparingsklokke

- for å angi at telefonen skal vise den digitale eller klassiske klokken, samt alle

hoveddisplayikonene, som skjermsparer

Tid for bakgrunnsbel.

- for å angi om bakgrunnsbelysningen skal være slått på i 15 sekunder (

Normal

),

i 30 sekunder (

Forlenget

) eller ikke i det hele tatt (

Av

). Selv om

Av

er valgt, lyser bakgrunnsbelysningen

i 15 sekunder når telefonen blir slått på.

Skjermsparer

- for å slå skjermspareren på eller av, angi hvor lang tid det skal gå før skjermspareren aktiveres

(

Tidsavbrudd

) eller velge bilde for skjermspareren (

Skjermsparer

).

background image

21

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Profiler

Du kan tilpasse profilene for bestemte funksjoner, for eksempel ringetoner og skjermspareren.

Velg

Meny

>

Innstillinger

>

Profiler

, profilen du vil endre, og

Tilpass

.

Tidsinnstillinger

Velg

Meny

>

Innstillinger

>

Tidsinnstillinger

>

Klokke

for å skjule eller vise klokken, stille klokken eller

redigere tidsformatet. Velg

Angi dato

for å angi datoen.

Hvis batteriet fjernes fra telefonen, må du kanskje angi klokkeslett og dato på nytt.

Anropsinnstillinger

Velg

Meny

>

Innstillinger

>

Anropsinnstillinger

og blant følgende alternativer:

Viderekobling

(nettverkstjeneste) for å viderekoble innkommende samtaler til talepostkassen eller til et annet

telefonnummer. Bla til ønsket viderekoblingsalternativ, og velg

Aktiver

for å aktivere viderekoblingsalternativet

eller

Deaktiver

for å deaktivere det. Hvis du vil kontrollere om det valgte alternativet er aktivert, velger du

Sjekk

status

. Hvis du vil angi en forsinkelse for enkelte viderekoblinger, velger du

Velg forsinkelse

(ikke tilgjengelig for

alle viderekoblingsalternativer). Flere viderekoblingsalternativer kan være aktive samtidig. Når

Viderekoble alle

taleanrop

er aktivert, vises

på displayet i standby-modus. Hvis du vil deaktivere alle viderekoblinger,

velger du

Deaktiver all viderekobling

.

Send anrops-ID

(nettverkstjeneste) for å angi om telefonnummeret skal vises eler skjules fra personen du

ringer til

Gjenta automatisk

for å angi at telefonen skal gjøre opptil 10 forsøk på å koble opp samtalen etter et mislykket

oppringingsforsøk

Samtale venter

(nettverkstjeneste) for å angi at nettverket skal gi deg beskjed om innkommende anrop mens du

har en aktiv samtale

Linje for utg. anrop

(nettverkstjeneste) for å bruke telefonlinje 1 eller 2 for oppringing, eller hindre linjevalg,

hvis dette støttes av SIM-kortet

background image

22

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Telefoninnstillinger

Velg

Meny

>

Innstillinger

>

Telefoninnstillinger

>

Språk

for å velge tekstspråk i displayet,

Valg av nettverk

for å angi at telefonen automatisk velger et mobilnettverk som er tilgjengelig i området, eller at du velger
nettverk manuelt,

Oppstarttone

for å velge om telefonen skal spille av en tone når den blir slått på, eller

Velkomstmelding

for å skrive inn en melding som vises en kort stund på displayet når telefonen blir slått på.

Kostnadsinnstillinger

Merk: Den faktiske faktureringen for samtaler og tjenester fra tjenesteleverandøren kan variere, og er avhengig
av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner, avgifter og så videre.

Velg

Meny

>

Innstillinger

>

Kostnadsinnstillinger

>

Forhåndsbetalt kreditt

(nettverkstjeneste) for å vise

informasjon om forhåndsbetalt kreditt,

Samtaletidtaker

for å aktivere eller deaktivere visning av samtaletid,

Sammendrag

for å aktivere eller deaktivere omtrentlig rapportering av samtaletid.

Merk: Når du er gått tom for tellerskritt eller kronebeløp, kan du bare ringe det offisielle nødnummeret som er
programmert i enheten.

Innstillinger for ekstrautstyr

Innstillingene for ekstrautstyr blir synlige først når et ekstrautstyr er koblet til telefonen.

Velg

Meny

>

Innstillinger

>

Innst. for ekstrautstyr

>

Hodetelefon

eller

Slyngesett

.

Velg

Automatisk svar

for å angi at telefonen automatisk skal svare på et innkommende anrop.

Hvis ringetonen er satt til

Ett pip

, eller hvis den aktive telefonprofilen er

Lydløs

, er automatisk svar av.

background image

23

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Innstillinger for høyre valgtast

I standby-modus kan du velge

Gå til

for å få tilgang til en liste over snarveier. Hvis du vil definere eller

organisere snarveiene, velger du

Meny

>

Innstillinger

>

Innstillinger høyre valgtast

. Hvis du vil velge

funksjoner for snarveier, velger du

Foreta valg

. Hvis du vil endre rekkefølgen på snarveiene i listen, velger

du

Organiser

.