Nokia 2310 - Klokkealarm

background image

Klokkealarm

Hvis du vil angi klokkeslett for alarmen, velger du

Meny

>

Klokkealarm

>

Alarmtid

. Hvis du vil

velge tone for alarmen, velger du

Alarmtone

. Hvis du vil angi at alarmen kun skal ringe én gang

eller gjentatte ganger på bestemte ukedager, velger du

Gjenta alarm

. Når alarmen går av, velger

du

Stopp

for å stoppe alarmen eller

Slumre

for å stoppe alarmen og angi at den skal ringe på nytt etter

10 minutter.

Hvis enheten er slått av på angitt klokkeslett for alarmen, slår enheten seg på, og alarmtonen starter. Hvis du velger

Stopp

,

blir du spurt om du vil aktivere enheten for samtaler. Velg

Nei

for å slå av enheten, eller

Ja

for å ringe og motta anrop. Ikke

velg

Ja

når bruk av mobiltelefon kan forårsake forstyrrelser eller fare.