Nokia 2310 - Kontakter

background image

Kontakter

Du kan lagre navn og telefonnumre i telefonens minne og i SIM-kortets minne. I den innebygde
telefonboken kan du lagre opptil 200 navn.

Hvis du vil søke etter en kontakt, blar du nedover i standby-modus. Tast deretter inn de første
bokstavene i navnet. Bla til ønsket navn.

Du kan også velge

Meny

>

Kontakter

og blant følgende alternativer:

Legg til kontakt

for å lagre navnene og telefonnumrene i telefonboken

Kopier

for å kopiere alle navnene og telefonnumrene på en gang eller enkeltvis fra den innebygde telefonboken

til SIM-kortet, eller omvendt

Slett

for å slette navn og telefonnumre fra telefonboken enkeltvis eller alle samtidig

Hurtigvalg

for å aktivere hurtigvalgfunksjonen og redigere numrene som er tilordnet hurtigvalgstastene

Mine numre

for å vise telefonnumrene som er tilordnet SIM-kortet, hvis numrene ligger på SIM-kortet

background image

19

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Innstillinger for kontakter

Velg

Meny

>

Kontakter

>

Innstillinger

og blant de tilgjengelige alternativene:

Minne i bruk

for å velge om navn og telefonnumre skal lagres i

Telefon

eller

SIM-kort

Når du skifter SIM-kort,

velges

SIM-kort

-minnet automatisk.

Kontakter-visning

for å velge hvordan navnene og telefonnumrene skal vises. Når du viser

Detalj.

for en

kontakt, angis navnet eller telefonnummeret som er lagret i SIM-kortminnet, av

, og navnet eller

telefonnummeret som er lagret i telefonminnet, angis av

.

Minnestatus

for å se hvor mange navn og telefonnumre som allerede er lagret, og hvor mange flere som kan

lagres i hver telefonbok.