Nokia 2310 - Radio

background image

Radio

Du kan høre på radio med et headsett eller med høyttaleren. Hold headsettet koblet til telefonen. Ledningen
på headsettet virker som radioantenne.

Advarsel: Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Hold ikke
enheten nær øret når høyttaleren er på, ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

Velg

Meny

>

Radio

for å slå på radioen. Kanalnummeret, navnet på radiokanalen (hvis du har lagret kanalen),

og frekvensen til radiokanalen vises. Hvis du allerede har lagret radiokanaler, blar du opp eller ned til kanalen
du vil høre på. Du kan også trykke på de tilhørende talltastene for å velge en radiokanal.

background image

24

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Radiofunksjoner

Når radioen er på, trykker du og holder blatastene opp eller ned for å starte kanalsøk. Søkingen stopper når en
kanal er funnet. Hvis du vil lagre kanalen, velger du

OK

for å angi frekvensen, skrive inn navnet på kanalen og

velge plasseringen der du vil lagre den.

Når radioen er på, ruller du til venstre eller høyre for å justere volumet.

Velg

Valg

og ett av følgende:

Slå av

- for å slå av radioen

Visualisering

>

Vis visualisering

>

- for å angi at endringer i radiolyden skal vises visuelt på telefonen

Hvis du vil endre måten endringene vises på, velger du

Visualiseringstype

.

Lagre kanal

- for å lagre radiokanalen du har funnet

Autosøking

eller

Manuell søking

- for å søke etter kanalen automatisk eller manuelt

Slett kanal

eller

Endre navn

- for å slette en kanal eller endre navnet på den

Angi frekvens

- for å angi frekvensen til radiokanalen du vil høre på

Høyttaler

eller

Headset

- for å høre på radio ved å bruke høyttaler eller headsett

Klokkeradio

- for å angi klokkeslettet radioen skal slås på som alarmtone

Du kan vanligvis ringe eller svare på et innkommende anrop mens du hører på radio. Volumet på radioen
dempes under anropet.