Nokia 2310 - For din sikkerhet

background image

For din sikkerhet

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerhåndboken
hvis du vil ha mer informasjon.

SLÅ PÅ TRYGT

Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST

Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører.
Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.

FORSTYRRELSER

Alle mobiltelefoner kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.

SLÅ AV PÅ SYKEHUS

Følg gjeldende restriksjoner. Slå av telefonen i nærheten av medisinsk utstyr.

SLÅ AV I FLY

Følg gjeldende restriksjoner. Trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser i fly.

SLÅ AV NÅR DU FYLLER DRIVSTOFF

Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner. Ikke bruk telefonen nær brennstoff eller kjemikalier.

SLÅ AV NÆR SPRENGNINGER

Følg gjeldende restriksjoner. Ikke bruk enheten når sprengningsarbeid pågår.

FORNUFTIG BRUK

Bruk bare enheten i vanlig stilling som forklart i produktdokumentasjonen. Antennen må ikke berøres
unødvendig.

background image

7

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

KVALIFISERT SERVICE

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.

EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER

Bruk bare godkjent ekstrautstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.

VANNTOLERANSE

Telefonen tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.

SIKKERHETSKOPIER

Husk å ta sikkerhetskopier eller en utskrift av all viktig informasjon som er lagret i telefonen.

KOBLE TIL ANDRE ENHETER

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon.
Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.

NØDSAMTALER

Kontroller at telefonen er slått på, og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Trykk på avslutningstasten så
mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og gå tilbake til startskjermbildet. Tast inn nødnummeret, og
trykk deretter på anropstasten. Oppgi hvor du befinner deg. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

Om enheten

Den trådløse enheten som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i EGSM 900- og GSM 1800-nettverk.
Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om nettverk.

Når du bruker funksjonene i denne enheten, må du overholde alle lover og respektere andres personvern og lovmessige
rettigheter.

Advarsel: Enheten må være slått på når du skal bruke andre funksjoner enn alarmklokken. Ikke slå på enheten
når bruk av trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser eller fare.

background image

8

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Nettverkstjenester

Du trenger en tjeneste fra en leverandør av trådløse tjenester for å kunne bruke telefonen. Mange av funksjonene i denne
enheten er avhengige av funksjoner i det trådløse nettverket for å kunne fungere. Det kan hende at disse nettverkstjenestene
ikke er tilgjengelige i alle nettverk, eller at du må inngå bestemte avtaler med tjenesteleverandøren før du kan bruke
nettverkstjenester. Det kan hende at tjenesteleverandøren må gi deg flere instruksjoner om bruken, samt forklare hvilke
priser som gjelder. Enkelte nettverk kan ha begrensninger som påvirker hvordan du kan bruke nettverkstjenester. Det kan
for eksempel være at enkelte nettverk ikke støtter alle språkspesifikke tegn og tjenester.

Tjenesteleverandøren kan ha angitt at enkelte funksjoner skal være deaktivert eller ikke aktivert i enheten. I slike tilfeller
vises de ikke på menyen til enheten. Det kan også hende at enheten er spesialkonfigurert. Denne konfigurasjonen kan
inkludere endringer i menynavn, menyrekkefølge og ikoner. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer
informasjon.

background image

9

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.