Nokia 2310 - Nokia 2310

background image

Brukerhåndbok for Nokia 2310

9248493

2. utgave

background image

ERKLÆRING OM SAMSVAR

NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret RM-189 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder

for enheten, men også for ekstrautstyr merket med dette symbolet. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall

.

Copyright © 2006 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha
mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications,
Inc. All rights reserved.

Nokia og Nokia Connecting People er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn
som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene
som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader
uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig «som det er». Bortsett fra der det er påkrevet etter gjeldende lover, ytes ingen garantier av noe
slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt
formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette
dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

0434

background image

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land.
Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

9248493 / 2. utgave

background image

4

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.