Nokia 2310 - Ytterligere sikkerhetsinformasjon

background image

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

Enheten og ekstrautstyret kan inneholde små deler. Oppbevar dem utilgjengelig for små barn.

Driftsmiljø

Husk alltid å følge lokale vedtekter og bestemmelser. Slå alltid av enheten når det er ulovlig å bruke den, eller når den kan
forårsake forstyrrelser eller fare. Bruk bare enheten i vanlig stilling. Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling
ved vanlig håndholdt bruk mot øret, eller ved plassering minst 2,2 cm unna kroppen. Ved bruk av bæreveske, belteklips eller
holder for oppbevaring av telefonen på kroppen, bør ikke denne inneholde metall, og produktet bør være minst ovennevnte
avstand vekk fra kroppen.

Denne enheten krever en nettverkstilkobling med god kvalitet for å kunne sende datafiler eller meldinger. I enkelte tilfeller
kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket inntil det finnes en slik tilkobling. Sørg for at ovennevnte
avstandsinstruksjoner følges helt til overføringen er fullført.

Deler av enheten er magnetisk. Metallmaterialer kan festes til enheten. Plasser ikke kredittkort eller andre magnetiske
lagringsmedier i nærheten av enheten ettersom informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

Medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med
en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi, eller
hvis du har spørsmål. Slå av enheten i helsesentre hvis du ser oppslag som krever at du gjør det. Sykehus eller helsesentre kan
bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

Pacemakere

Pacemaker-produsenter anbefaler at det alltid er minst 15,3 cm mellom mobiltelefonen og pacemakeren slik at eventuelle
forstyrrelser med pacemakeren unngås. Disse anbefalingene er i overensstemmelse med uavhengig forskning og anbefalinger
fra Wireless Technology Research. Personer som har pacemaker bør gjøre følgende:

Holde enheten alltid mer enn 15,3 cm unna pacemakeren.

Aldri bære enheten i brystlommen.

background image

33

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Bruke øret på motsatt side av pacemakeren for å få færrest mulig forstyrrelser.

Hvis du mistenker at det forekommer forstyrrelser, slår du av enheten og flytter den vekk.

Høreapparater

Noen digitale trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater. Hvis det oppstår forstyrrelser, bør du kontakte
tjenesteleverandøren.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet, for
eksempel elektronisk bensininnsprøytning, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll
(cruise-kontroll) og kollisjonsputesystemer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du snakke med produsenten eller
forhandleren av kjøretøyet eller tilleggsutstyret.

Bare kvalifisert personell bør utføre service på enheten, eller installere enheten i kjøretøy. Feil installering eller service kan
være farlig, og kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for enheten. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse
enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke
oppbevares sammen med enheten, deler av den eller med ekstrautstyr. Når det gjelder kjøretøy som er utstyrt med
kollisjonspute, må du huske at kollisjonsputer blåses opp med stor kraft. Plasser ikke gjenstander, verken fastmontert eller
bærbart trådløst utstyr, i området over kollisjonsputen eller i området der kollisjonsputen blåses opp. Hvis trådløst utstyr i
kjøretøy er feil installert og kollisjonsputen utløses, kan det føre til alvorlige skader.

Det er ulovlig å bruke enheten om bord i fly. Slå av enheten før du går om bord i fly. Bruk av trådløse teleenheter i fly kan
være farlig for driften av flyet, forstyrre sendernettet, og kan være ulovlig.

Områder med eksplosjonsfare

Slå av enheten når du er på steder der det er fare for eksplosjon, og overhold alle skilter og regler. Områder med
eksplosjonsfare omfatter steder der du normalt vil bli bedt om å slå av kjøretøyets motor. I slike områder kan gnister føre
til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller til og med tap av liv. Slå av enheten på bensinstasjoner,
for eksempel i nærheten av bensinpumpene. Overhold restriksjoner for bruk av radioutstyr i drivstoffdepoter, lagre og
distribusjonsområder, kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning. Områder der det er fare for eksplosjon, er som regel,
men ikke alltid, tydelig merket. Det kan for eksempel være under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier,
kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), og områder hvor luften inneholder
kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv.

background image

34

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Nødsamtaler

Viktig: Mobiltelefoner, inkludert denne enheten, fungerer ved at den bruker radiosignaler, trådløse og faste
nettverk, samt brukerprogrammerte funksjoner. Derfor garanteres ikke forbindelse under alle forhold. Du bør
aldri stole utelukkende på trådløse enheter for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Slik ringer du nødnummeret:

1. Slå på enheten hvis den er slått av. Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke.

Enkelte nettverk kan kreve at du har satt et gyldig SIM-kort riktig inn i enheten.

2. Trykk på avslutningstasten så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og klargjøre enheten for samtaler.

3. Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg. Nødnumre varierer fra land til land.

4. Trykk på anropstasten.

Hvis enkelte funksjoner er i bruk, kan det hende at du først må slå av disse før du kan ringe et nødnummer. Slå opp i denne
håndboken eller rådfør deg med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Når du ringer et nødnummer, må du oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Den trådløse enheten kan
være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

Sertifiseringsinformasjon (SAR)

Denne mobilenheten oppfyller retningslinjene for radiobølgestråling.

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien
for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer. Retningslinjene ble utviklet av
den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP og inneholder sikkerhetsmarginer for å sikre at ingen utsettes for fare,
uansett alder og helse.

Retningslinjene for stråling i forbindelse med trådløse enheter måles i SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen angitt
i de internasjonale retningslinjene er 2,0 W/kg, fordelt på 10 gram vev. SAR-tester er utført ved bruk av standard
driftsposisjon når enhetsoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivå i alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-
nivået til enheten kan være under maksimumsverdien, fordi enheten er utformet slik at den bare bruker den strømmen som
er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Mengden varierer avhengig av en rekke faktorer, for eksempel hvor nær du er
en nettverksbasestasjon. Den høyeste SAR-verdien i henhold til ICNIRP-retningslinjene for bruk av enheten ved øret, er
0,64 W/kg.

background image

35

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Bruken av forskjellig enhetstilbehør og ekstrautstyr kan resultere i forskjellige SAR-verdier. SAR-verdiene kan variere i
henhold til nasjonale rapporteringskrav, testkrav og nettverksbånd. Mer informasjon om SAR kan være tilgjengelig på
produktinformasjonssiden på www.nokia.com.