Nokia 2310 - Inställningar

background image

Inställningar

På den här menyn kan du ändra olika telefoninställningar. För att återställa menyfunktionerna till
ursprungsinställningarna väljer du

Återställ fabriksinställn.

Toninställningar

Välj

Meny

>

Inställningar

>

Toninställningar

och något av följande alternativ:

Rington

– för att ställa in ringsignalen för inkommande samtal.

Ringvolym

– för att ställa in volymnivån för ringsignaler och toner för textmeddelanden. Om du ställer

in

Ringvolym

på nivå 2 eller högre, ringer telefonen med stigande nivå från nivå 1 till nivån för

inkommande samtal.

Vibrationssignal

– för att ställa in telefonen så att den vibrerar när du får ett samtal eller ett textmeddelande

Ton för textmeddelande

– för att ställa in en signal för inkommande textmeddelanden

Varningstoner

– för att ställa in telefonen så att en varningston hörs, t.ex. när batteriet nästan är slut

Displayinställningar

Välj

Meny

>

Inställningar

>

Displayinställningar

och något av följande alternativ:

Teman

– bläddra till önskat tema och välj

Alt.

>

Aktivera

eller

Redigera

för att aktivera eller redigera temat.

Färgteman

för att justera färgtemat för det tema som används

Klocka i energisparläge

– för att ställa in att telefonen ska visa digitalklockan eller den vanliga klockan och alla

huvuddisplayikoner som skärmsläckare

Tid för bakgrundsljus

– för att välja om bakgrundsbelysningen ska slås på i 15 sekunder (

Normalt

), 30 sekunder

(

Utökat

) eller inte alls (

Av

). Även om bakgrundsbelysningen är

Av

, förblir den på i 15 sekunder när telefonen

slås på.

background image

20

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Skärmsläckare

– för att aktivera eller inaktivera skärmsläckaren, ställa in tiden för aktivering av

skärmsläckaren (

Timeout

) och för att välja bild för skärmsläckaren (

Skärmsläckare

)

Profiler

Du kan anpassa profilerna så att vissa funktioner används, t.ex. ringsignaler och skärmsläckare.

Välj

Meny

>

Inställningar

>

Profiler

, den profil du vill ändra och

Anpassa

.

Tidsinställningar

Välj

Meny

>

Inställningar

>

Tidsinställningar

>

Klocka

för att dölja eller visa klockan, ställa tiden eller ändra

tidsformat. För att ställa in datum väljer du

Datuminställning

.

Om batteriet har tagits bort från telefonen kanske du måste ställa in tid och datum igen.

Samtalsinställningar

Välj

Meny

>

Inställningar

>

Samtalsinställningar

och något av följande alternativ:

Vidarekoppla

(nättjänst) – för att vidarekoppla inkommande samtal till röstbrevlådan eller till något annat

telefonnummer. Bläddra till önskat vidarekopplingsalternativ och välj

Aktivera

för att aktivera

vidarekopplingen och

Avbryt

för att stänga av den. Om du vill kontrollera om det valda alternativet är aktivt

väljer du

Kontr. status

. Om du vill ställa in en fördröjning för vissa vidarekopplingar väljer du

Välj fördröjning

(finns inte för alla vidarekopplingsalternativ). Flera alternativ för vidarekoppling kan vara aktiverade samtidigt.
När

Vidarekoppla alla röstsamtal

är aktiverat visas

på displayen i vänteläge. Om du vill inaktivera alla

vidarekopplingar väljer du

Avbryt alla vidarekopplingar

.

Skicka eget nummer

(nättjänst) – för att visa ditt telefonnummer eller dölja det för den person som du

ringer upp.

Återuppringning

– för att ställa in telefonen att göra upp till 10 försök att slå numret efter ett misslyckat

försök.

background image

21

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Val för samtal väntar

(nättjänst) – för att få meddelande från nätet om ett nytt inkommande samtal under ett

pågående samtal.

Telefonlinje som används

(nättjänst) – för att välja antingen telefonlinje 1 eller 2 för utgående samtal eller för

att förhindra linjeval om detta stöds av SIM-kortet.

Telefoninställningar

Välj

Meny

>

Inställningar

>

Telefoninställningar

>

Språk

för att välja språk för displaytexterna,

Val av operatör

för att låta telefonen automatiskt välja ett av de tillgängliga mobiltelefonnäten i området eller välja nät
manuellt,

Påslagningston

för att välja om telefonen spelar upp en ton när den slås på, eller

Välkomsthälsning

ange ett meddelande som kort visas på displayen när telefonen slås på.

Kostnadsinställningar

Obs! Fakturan för samtal och tjänster från din operatör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning,
skatter osv.

Välj

Meny

>

Inställningar

>

Kostnadsinställningar

>

Förbetald kredit

(nättjänst) för att visa

information om förbetald kredit,

Samtalstidmätare

för att aktivera eller inaktivera samtalstidmätaren,

Samtalsinformation

för att aktivera eller inaktivera samtalsinformation.

Obs! När beloppet är slut, är det eventuellt bara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i
enheten.

Inställningar för tilläggsprodukter

Inställningarna för tillbehör visas endast när något av tillbehören är anslutet till telefonen.

Välj

Meny

>

Inställningar

>

Inställn. för tilläggsprod.

>

Headset

eller

Slinga

.

För att ange att telefonen ska svara automatiskt på inkommande samtal inom fem sekunder, väljer du

Autosvar

. Om ringsignalen är inställd på

Ett pip

eller den aktiva profilen är

Ljudlös

, är autosvar avstängt.

background image

22

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Inställningar för höger väljarknapp

I vänteläge kan du välja

Gå till

för att visa en lista över genvägar. Om du vill definiera eller ordna genvägar

väljer du

Meny

>

Inställningar

>

Inst. för höger väljarknapp

. För att välja funktioner för genvägarna väljer

du

Välj alternativ

. För att ändra ordningen på genvägarna i listan väljer du

Sortera

.