Nokia 2310 - Radio

background image

Radio

Du kan lyssna på radio med ett headset eller via högtalaren. Headsetet ska vara anslutet till telefonen.
Headsetsladden fungerar som radioantenn.

Varning! Lyssna på musik på måttlig ljudnivå. Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln.
Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

Välj

Meny

>

Radio

för att slå på radion. Om du har sparat kanalen visas kanalens nummer, namn och frekvens.

Om du tidigare har sparat radiokanaler kan du bläddra uppåt eller nedåt till den kanal du vill lyssna på eller
välja kanalens minnesplats genom att trycka på motsvarande sifferknapp.

background image

23

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Radiofunktioner

När radion är på startar du kanalsökningen genom att hålla bläddringsknappen uppåt eller nedåt intryckt.
Sökningen avslutas när en kanal påträffas. Spara kanalen genom att välja

OK

för att ställa in frekvensen, ange

kanalens namn och välja den plats där du vill spara den.

När radion är på kan du justera volymen genom att bläddra till vänster eller höger.

Välj

Alt.

och något av följande alternativ:

Stäng av

– för att stänga av radion

Visualisering

>

Visa visualisering

>

– för att telefonen ska visa ändringar i radioljudet visuellt. Om du vill

ändra hur ändringarna ska visas väljer du

Visualiseringstyp

.

Spara kanal

– för att spara den radiokanal du hittat

Autosökning

eller

Manuell sökning

– för att automatiskt eller manuellt söka efter kanalen

Radera kanal

eller

Byt namn

– för att ta bort eller ange ett nytt namn på en kanal

Välj frekvens

– för att ange frekvensen för önskad radiokanal

Högtalare

eller

Headset

– för att lyssna på radio med högtalare eller headset

Klockradio

– för att ställa in tiden då radion ska slås på som alarmsignal

Du kan normalt ringa ett samtal eller svara på inkommande samtal samtidigt som du lyssnar på radion. Under
ett samtal stängs radiovolymen av tillfälligt.