Nokia 2310 - Nokia 2310

background image

Nokia 2310 Användarhandbok

9248494

Utgåva 2

background image

KONFORMITETSDEKLARATION
Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna RM-189 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och
övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till
en separat sopuppsamling. Detta gäller inte bara denna enhet utan även alla tillbehör som är märkta med denna
symbol. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet.

Copyright © 2006 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående
skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc.
All rights reserved.

Nokia och Nokia Connecting People är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och
företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta
dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarigt för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig, följdskada, eller indirekt skada,
oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av
något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet
och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten
att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera efter region. Vänligen kontrollera detta med din närmaste Nokia-återförsäljare.

Denna enhet kan innehålla artiklar, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i
strid mot lagen är förbjuden.

9248494 / Utgåva 2

0434

background image

3

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.