Nokia 2310 - Ytterligare säkerhetsinformation

background image

Ytterligare säkerhetsinformation

Enheten och tillbehören kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

Användningsmiljö

Kom ihåg att följa eventuella särskilda regler som gäller där du befinner dig, och stäng alltid av enheten där det är förbjudet
att använda den eller där den kan orsaka störningar eller fara. Använd bara enheten i dess normala användarpositioner. Den
här enheten uppfyller riktlinjerna för strålning när den antingen används i normal position mot örat, eller när den befinner
sig minst 2,2 cm från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en bärväska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte
innehålla metall, och enheten bör placeras på ovan angivet avstånd från kroppen.

För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. I en del fall kan
överföring av datafiler och meddelanden fördröjas tills sådan anslutning etablerats. Se till att avståndsanvisningarna ovan
följs tills överföringen är slutförd.

Delar av enheten är magnetiska. Enheten kan dra till sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska
media nära enheten, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddade medicinska
apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa
radiosignaler eller om du har några frågor. Om det finns föreskrifter anslagna på sjukvårdsinrättningar som uppmanar dig att
stänga av enheten när du befinner dig där, bör du göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning
som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar att man har ett avstånd på minst 15 cm (6 tum) mellan en mobiltelefon och en
pacemaker för att undvika risken för störningar hos pacemakern. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende
forskning och rekommendationer från Wireless Technology Research. Personer med pacemaker bör

alltid hålla enheten på ett avstånd av minst 15,3 cm (6 tum) från pacemakern

background image

32

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

inte bära enheten i en bröstficka

hålla enheten mot örat på motsatt sida av pacemakern för att minska risken för störningar

Om du misstänker att det finns risk för störningar, stänger du av enheten och flyttar den åt sidan.

Hörapparater

Vissa digitala trådlösa enheter kan orsaka störningar hos somliga hörapparater. Om sådana störningar skulle uppstå kan du
kontakta din operatör.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar,
automatisk farthållare, system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill ha mer
information, kontaktar du tillverkaren eller deras representant angående ditt fordon eller eventuell tilläggsutrustning.

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara
farlig, och kan innebära att garanti som eventuellt gäller för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös
utrusning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller
explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. För fordon utrustade med krockkudde: Kom ihåg att
krockkuddar luftfylls med avsevärd kraft. Placera inga föremål, inklusive fast installerad eller bärbar radioutrustning, i
området ovanför krockkudden eller området där den vecklas ut. Felaktigt installerad radioutrustning i bilen kan leda till
allvarliga skador om luftkudden luftfylls.

Det är förbjudet att använda enheten under flygning. Slå av enheten innan du går ombord på ett flygplan. Att använda
trådlösa teleenheter inne i ett flygplan kan innebära risker för flygsäkerheten och störa telekommunikationen. Dessutom kan
det vara olagligt.

Områden med risk för explosion

Stäng alltid av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion och följ alla skyltar och
instruktioner. Risk för explosion föreligger bland annat i områden där du normalt ombeds att stänga av bilmotorn. Inom ett
sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personskador eller t.o.m. döden. Stäng av enheten
vid tankställen, t.ex. i närheten av bensinpumpar och bensinstationer. Följ de begränsningar för användning av
radioutrustning som gäller i närheten av platser där man förvarar och säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående
sprängningsarbete. Områden med risk för explosion är oftast, med inte alltid, klart utmärkta. Detta gäller även under däck på

background image

33

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

båtar; vid transport eller lagring av kemikalier; fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan); områden där
luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver.

Nödsamtal

Viktigt! Mobiltelefoner, inklusive denna enhet, använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet
och användarprogrammerade funktioner. Detta gör att förbindelse under alla förhållanden inte kan garanteras.
Därför bör du aldrig förlita dig enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Ringa ett nödsamtal:

1. Slå på enheten (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig.

Vissa nät kan kräva att ett giltigt SIM-kort är korrekt installerat i enheten.

2. Tryck på Avsluta så många gånger som behövs för att rensa displayen och göra enheten redo för samtal.

3. Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika platser.

4. Tryck på knappen ring.

Om vissa funktioner används är det möjligt att du måste stänga av dem innan du kan ringa nödsamtal. Läs vidare i denna
handbok eller kontakta operatören för mer information.

Lämna så noggrann information om olyckan som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Din enhet kanske är den enda kontakt
som finns med olycksplatsen. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

Information om certifiering (SAR)

Denna mobila enhet uppfyller kraven vid exponering för radiovågor.

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats för att inte överstiga internationellt
rekommenderade gränsvärden för strålning. Riktlinjerna har utvecklats av den oberoende vetenskapliga organisationen
ICNIRP och har en säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Riktlinjerna för strålning från mobila enheter mäts i enheten SAR, som är en förkortning av Specific Absorption Rate. Det
fastställda gränsvärdet för SAR är enligt ICNIRP:s riktlinjer 2,0 watt/kilogram (W/kg) i medelvärde över tio gram vävnad. SAR
mäts i standardlägen under det att enheten sänder med full uteffekt på alla testade frekvensband. En enhets verkliga SAR-
värde kan understiga det maximala värdet då enheten har utvecklats för att inte använda mer kraft än nödvändigt för att nå

background image

34

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

nätet. Värdet varierar beroende på ett antal faktorer, exempelvis hur nära du är en nätbasstation. Det högsta SAR-värdet
enligt ICNIRP:s riktlinjer för användning av enheten mot örat är 0,64 W/kg.

Användning av tillbehör kan förändra SAR-värdet. Gällande SAR-värden kan variera beroende på olika
länders rapporterings- och testningskrav samt nätbandet. Mer information om SAR finns under produktinformationen
på www.nokia.com.